Produkter

Andre produkter

Ensileringsmiddel (trønderfor)

Ensileringsmidler med spesialeffekter for best mulig resultat

GrasAAT Lacto til direkte høsta gras

GrasAAT Lacto har høy konsentrasjon, og dermed er dosering under gode forhold bare 3 liter/tonn. Videre er den tilsatt laktose, som hjelper melkesyrebakteriene godt i gang og dermed hindrer oppvekst av smørsyrebakterier. GrasAAT Lacto inneholder ca 78% maursyre/formiat og 2% laktose. For å redusere virkningen på hud er en del av maursyra bundet som salter ved hjelp av både ammonium og kalium. GrasAAT Lacto er klassifisert «irriterende».

Dosering: 3-5 liter/tonn.

GrasAAT Plus til fortørka gras i silo og rundballer opp til ca 45% tørrstoff

GrasAAT Plus er også velegnet som toppdressing på siloen for å redusere risikoen for mugg, men kan ikke erstatte mangelfull tetting. Innholdet er ca 64% maursyre/formiat, ca 9% propionsyre og ca 2%benzosyre. Middelet bør ikke fortynnes med vann (da kan benzosyra danne krystaller og ikke fordele seg godt i graset). Takket være kombinasjonen av kalium- og ammonium-salter i blandingen, er GrasAAT Plus klassifisert som «irriterende». GrasAAT Plus er effektiv mot gjær- og muggsopp og forlenger stabiliteten mot varmgang etter åpning av siloen.

Dosering: 3-5 liter/tonn.

Kofasil LP for rundballer og plansilo, med sikker effekt på smørsyre- og listeriabakterier, og med lave kostnader på forenhet.

Med Kofasil LP kan man sikre god kvalitet på surforet ved høsting av gras/kløver. Høstetidspunktet er viktig for å oppnå et høyt næringsinnhold, men dette passer ikke alltid med optimale værforhold. Sammensetningen av Kofasil LP gjør at den passer best ved direkte høsting, og ved svak og middels fortørking (opptil 35% tørrstoff). I denne type surfôr er det først og fremst bakterier som produserer smøresyre og eddiksyre, samt også listeriabakterier som er de viktigste problemene. Det er derfor et høyere innhold av stoffer som virker mot disse bakteriene i Kofasil LP enn i Kofasil Ultra, som er laget for et høyere tørrstoffinnhold. Kofasil LP har et moderat innhold av natriumbenzonat for å ha effekt også mot gjær- og muggsopp.

Fordeler med Kofasil LP:

*Verken etsende eller korroderende

*Sterk effekt mot smørsyrebakterier (anaerobe sporer)

*Sterk effekt mot listeriabakterier (viktig for sau/småfe)

*Stabiliserer surfôret under utforing

*Brukes både til rundballer og til plansilo

*Lav dosering, ned til 2 liter/tonn ved 30-35% tørrstoff og gode forhold. Da blir kostnaden med Kofasil LP ca 30% lavere enn med andre ensileringsmiddel.

Kofasil Ultra til rundballer helt opp til 65% tørrstoff

Kofasil Ultra er det eneste ensileringsmiddelet med direkte virkning mot anaerobe sporer. Mens syremidlene virker indirekte via lav PH og syrenes hemming av bakteriene, vil nitritt og heksametylentetramin i Kofasil Ultra knekke både smørsyrebakterier og sporer av disse. De samme stoffene virker mot listeriabakterier. Kofasil Ultra inneholder ca 13% natriumbenzonat og ca 5% natriumpropionat. Dette gir betydelig mer stabilt for i utforingsfasen. Det vil si at det tar lengre tid før det blir varmgang og vekst av mugg etter åpning av rundballen. Kofasil Ultra er verken korroderende eller etsende. (pH 7-8).

NB! Kofasil Ultra må aldri blandes med syrer da det gir kraftig gassutvikling. Skyll pumpe og dyser med vann etter bruk.

Dosering: 3,5 – 4,5 liter/tonn

(høyest dosering i vått gras og i svært tørt gras)

Maursyrebaserte ensileringsmidler kan gi for sterk hemming av de ønskelige melkesyrebakteriene i startfasen. Det er få av disse bakteriene, og med en syreskvett på seg, tar det tid før de kommer i gang. Ved at ensileringsmiddelet inneholder en liten mengde laktose, så hjelpes melkesyrebakteriene gjennom den kritiske startfasen og den gode surforgjæringa kommer raskere i gang. Dette gir raskere pH synking og redusert fare for dannelse av smørsyre. Forsøk har også vist at laktose også bidrar til mindre etanol i surfôret. Mye etanol er uheldig fordi det kan gi smaksfeil på melk.

Lacto-effekten er utnyttet i GrasAAT Lacto.

Benzosyre finnes i naturen og er blant de stoffene som gjør at tyttebær ikke mugner. Benzosyre og propionsyre er blant de syrene som er kjent for å ha effekt mot sopp, og kombinasjonen av disse gir spesielt god virkning. Mikrobilogiske forsøk har vist at GrasAAT Plus, som er basert på maursyre kombindert med 2% benzosyre og 9% propiumsyre er mer effektivt mot sopper enn maursyre kombinert med 20% propiumsyre. Når 3-4 liter med GrasAAT Plus er nok for å hindre vekst av gjærsopp, så må en opp i 5-7 liter med alternativet med 20% propiumsyre for å få samme virkning. GrasAAT Plus er derfor spesielt effektiv mot varmgang i siloer etter åpning. Kombinasjonen kan også øke effekten mot enkelte muggtyper sammenlignet med bruk av bare propiumsyre.

Benzo-effekten er både utnyttet i GrasAAT Plus og Kofasil Ultra.

Kofasil Ultra er sterk både mot bakterier og sporer og sterk mot gjærsopp og muggsopp. Det er nitritt og heksamin som gjør den så effektiv mot smørsyrebakterier og listeriabakterier. At nitritt går over i gassform i startfasen gir god fordeling av effekten i hele rundballen. For den som bruker rundballer og har problem med anaerobe sporer i melk eller listeriose hos sau, så er Kofasil Ultra det riktige tiltaket. Kofasil Ultra er mild mot melkesyrebakteriene. Etter hvert som surforgjæringa gir lavere pH, vil benzoat- og propionatsalter fra Kofasil Ultra gå over på syreformen. Det gir god effekt mot gjærsopp og muggsopp. Flere forsøk dokumenterer hvor effektiv Kofasil Ultra er til å begrense etanolgjæring i surfôret og hvordan det stabiliserer foret i utforingsfasen.

Ultra-effekten oppnår bare med Kofasil Ultra.

Forformidling

Vi driver med kjøp og salg av tørr og ammoniakk-halm i store deler av landet. I tillegg omsetter vi grovfor og ensilage etter behov, i all hovedsak i nærområdet.

Kramp

Vi er lokal forhandler av Kramp og kan skaffe alt av deres sortemang.

I 2013 slo Grene seg sammen med den nederlandske grossisten Kramp og dannet Europas ledende ekspert på deler og tilbehør til landbrukssektoren. Nå blir de to selskapene samlet under Kramp-varemerket for å få en enda sterkere posisjon i hele Europa.

Ambisjonen bak sammenslåingen er å forene de to selskapene. De siste årene har de levert et større sortiment og bedre tjenester til kundene.

Kramp Groep er Europas største ekspert på deler og tilbehør til landbrukssektoren. Takket være et omfattende utvalg, store lagerbeholdninger, raske leveringer og perfekte e-forretningsløsninger er Kramp en pålitelig og viktig partner for kundene sine. Kramp ble grunnlagt i 1951, har hovedkvarter i Varsseveld (Nederland) og er aktive i alle europeiske land.

Plantevern

Vi har det meste av vanlige ugrasmidler, soppmidler og vekstregulerende midler for korn og det meste av ugrasmidler for gras på lager, men kan skaffe alt av midler på bestilling.

Ally Class 50WG

Ally 50 SX

Ariane S

Axial (floghavre)

Banvel

CDQ SX

Cerone (vekstregulering)

Glyphogen ECO

Harmony plus SX

Hussar OD

Hussar Tandem OD

MCPA 750

Moddus (vekstregulering)

Puma extra (floghavre)

Starane 180

Starane XL

Tomahawk 200EC

Pixxaro

Comet PRO

Delaro

Proline EC250

All clear extra

DP klebemiddel

Renol

Skumkonsentrat

Såkorn

Vi kan skaffe alt av såkorn på bestillling, se Norgesfor sin hjemmeside for utvalg. https://www.norgesfor.no

De sortene vi har på lager og som vi selger mest av er:

Over år har Brage gitt høy og stabil avling i hele dyrkings-området. Stråstyrken er god, mens strå-kvaliteten kunne vært bedre. Sjukdomsmessig er sorten relativt sterk mot de fleste soppsjukdommene. Med sine gode dyrkingsegenskaper og høye avlingstall har Brage blitt en dominerende seksradssort i hele dyrkingsområdet. Veksttid: 104 dager Såmengde: 18-20 kg/daa
Sorten er sein, og avlingspotensialet er svært høyt, faktisk på linje med de seine toraderne. Dyrkingsteknisk viser Rødhette gode egenskaper. Stråstyrken er god, og sorten er sterk mot de vanlige bladflekksjukdommene med unntak av grå øyeflekk. Proteininnholdet er lavt, noe som nok kan relateres til avlingsnivået. Veksttid: 109 dager Såmengde: 18-20 kg/daa
Marigold er en halvsein toradssort som over år har ligget på topp blant toradssortene i verdiprøvingen. Sorten har relativt god stråkvalitet og stråstyrke. Marigold er resistent mot mjøldogg, er sterk mot byggbrunflekk og grå øyeflekk, og har i tillegg god motstandsevne mot enkelte raser av havrecystenematode. Veksttid: 110 dager Såmengde: 21-23 kg/daa
Fairytale er en svært yterik og sen toradssort med veksttid som Helium. Sorten har middels langt strå og har god stråstyrke og stråkvalitet. Fairytale er sterk mot mjøldogg, men er mottagelig for øvrige bladflekksjukdommer. Veksttid: 112 dager Såmengde: 20-22 kg/daa
Thermus er en sein toradssort med meget høyt avlingspotensiale. Sorten har i forsøksperioden 2014-2016 ligget 5-6% over Fairytale i avling. Thermus er sterk mot de vanlige bladflekksjukdommene. Hl-vekta er middels høy. Sorten er noe stråsvak, og bør derfor vekstreguleres for å unngå legde. Veksttid: 113 dager Såmengde: 23-25 kg/daa

Såvarer

Vi kan skaffe alt av såvarer på bestillling, se Norgesfor sin hjemmeside for utvalg.

 

De sortene vi har på lager og som vi selger mest av er:

Vanlige frøblandinger

En god blanding uten kløver for dalstrøk i Midt- og Sør-Norge. Brukes en del både i Trøndelag og Ottadalen. Består av både sør- og nordnorske sorter, noe som gir den et bredt bruksområde. 40 % Timotei Lidar 40 % Timotei Grindstad 10 % Engsvingel Norild 10 % Engsvingel Fure Såmengde: 2,5-3,0 kg/daa
En svært anvendelig blanding, ligner Strand nr. 9, men med kløver. Aktuell over store deler av Midt-Norge og dalstrøka i Sør- Norge. Populær i Gudbrandsdalsområdet, Østerdalen, samt Sør- og Nord- Trøndelag. 35 % Timotei Lidar 35 % Timotei Grindstad 10 % Engsvingel Norild 10 % Engsvingel Fure 10 % Rødkløver Lea Såmengde: 2,5-3,0 kg/daa
En robust og varig blanding bestående av både nordlige og sørlige sorter. Egnet for både Midt-Norge og dalstrøka i Sør-Norge. Inneholder engrapp og hvitkløver som gjør blandingen godt egnet til beiting. Blandingen er ellers et godt alternativ til langvarig eng/beite. 20 % Timotei Lidar 20 % Timotei Grindstad 15 % Engsvingel Fure 10 % Engsvingel Norild 25 % Engrapp Monopoly 10 % Hvitkløver Litago/ Hebe Såmengde: 2,5-3,5 kg/daa
En blanding med bl.a. en mindre andel kløver og flerårig norsk raigras. Tilpasset de klimatisk bedre strøk i Sør-Norge og langs kysten. Andelen raigras gir god gjenvekstevne, hever kvaliteten og bedrer smakligheten på fôret uten at det dominerer. 60 % Timotei Grindstad 20 % Engsvingel Fure 10 % Fl.årig raigras Figgjo 10 % Rødkløver Lea Såmengde: 2,5-3,5 kg/daa

Grønnfor:

Sorten har rask etablering. Bartigra gir stor avling og god tilvekst.
Tidlig, raskt etablerende sort med god gjenvekst­evne. Stor stråandel (ca 15-30 %) i Sør-Norge.
Norsk, yterik og halvtidlig tetraploid sort med overvintringsevne et hakk bedre enn Figgjo.

Be om tilbud

Hvis du ønsker et tilbud fra oss på noen av disse produktene, send oss en e-post

Designet av  Primstaven Media